Dialogem k aktivnímu občanství seniorů

Doba realizace:

1. 1. 2015–30. 4. 2016

Donátor:

  • Jihomoravský kraj

Popis projektu:

Projekt Dialogem k aktivnímu občanství seniorů byl realizovaný Asociací center pro rodinu, z. s. a spolupracujícím subjektem, který zajišťoval metodickou podporu spolkem Spokojený senior – KLAS z. s. Projekt nabízel inovativní pohled na problematiku aktivního stárnutí.

Vznik projektu reagoval na demografickou situaci stárnutí populace, kdy se stále častěji budeme setkávat s nejstarší generací. Cíl projektu je tak odvozen od přirozené touhy a potřeby nejstarší generace být i v té nejkrásnější třetině života společensky prospěšný a dávat svému životu smysl. Stejně tak projekt vycházel z potřeb zaměstnanců místních samospráv obcí, měst a městských částí, kteří se ve své náplni práce stále častěji dostávají do kontaktu s touto nejstarší generací. Cílem projektu bylo vytvořit dialog mezi zaměstnanci samosprávy a aktivními seniory a využít jejich potenciálu a schopností ve vzájemné spolupráci.

Jednotlivé aktivity projektu byly nastavené tak, aby vzniklá spolupráce zaměstnanců samosprávy a aktivních seniorů byla co nejintenzivnější a nejefektivnější. Nejdříve bylo nutné proškolit pracovníky místních samospráv. Na základě tohoto školení získali pracovníci novou profesní roli Koordinátora aktivního stárnutí. Její náplní je schopnost aktivně vyhledávat seniory-dobrovolníky, vést a motivovat seniory k dobrovolnické činnosti, vytvořit pro ně zázemí v místní samosprávě a získávat dovednosti ve vytváření proseniorských organizací atd.

Dalším krokem bylo vyškolit aktivní seniory, které na kurz vyslali absolventi předchozího kurzu. Senioři tak na základě školení získali ve svém životě velmi důležitou novou roli Seniora – dobrovolníka, čímž dokázali nabourat veškeré předsudky a stereotypy, které jsou s konceptem dobrovolnictví spojovány (např. dobrovolníci jsou většinou mladí lidé). Senioři tak získali dostatečné kompetence pro to, aby mohli účinně spolupracovat s místní samosprávou, dovednosti ve vyhledávání dalších aktivních seniorů, ale také schopnosti v mapování místních podmínek a potřeb ostatních seniorů a zejména získali přehled o možných konceptech a možnostech dobrovolnické činnosti v místě svého bydliště.

Na základě kurzů a společných setkání všech absolventů u kulatých stolů vznikly metodiky a brožura prezentující příklady dobré praxe ze závěrečných prací všech účastníků kurzů, jejichž úkolem bylo vytvořit projekt, kde hrála důležitou roli spolupráce seniora s místní samosprávou. Vzniklá brožura je portfoliem jedinečných projektů našich absolventů. Ve všech případech se jedná o realizované či plánované aktivity, které spojuje šest důležitých pilířů založených na lidském faktoru – důležitost zastřešení a podpory místní samosprávy, spolupráce vícero subjektů, nabourání a vyvrácení předsudků vůči jednotlivým generacím (zejména seniorům), mezigenerační přesah, osobní kontakt pracovníka samosprávy vs. seniora – dobrovolníka.

Součástí vzniklé brožury je video, které představuje reálné důkazy o výsledcích vzniklé spolupráce místní samosprávy a seniorů dobrovolníků a inspiraci pro ostatní obce či města, které by rády spolupracovaly se seniory – dobrovolníky.

Veškeré aktivity projektu a vytvořené závěry se prezentovaly na závěrečné konferenci 9. 2. 2016 v Brně v hotelu Continental.

Výstupy projektu:

Podporují/podpořili nás: