GDPR

Informace ke zpracování osobních údajů

V organizaci Spokojený senior – KLAS z.s. (dále též “Spolek”) přistupujeme k ochraně Vašich osobních údajů s maximální zodpovědností.

Naším krédem je: Při zpracování Vašich osobních údajů postupovat vždy jen korektně, zákonným a transparentním způsobem.

Pro naplnění zákonných povinností, které jsou nám, jako Správci Vašich osobních údajů, uloženy, Vám sdělujeme tyto informace:

 1. Zákonným důvodem ochrany Vašich osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 2. Správcem Vašich osobních údajů (dále jen „Správce”) je zapsaný spolek Spokojený senior – KLAS, z.s. IČ: 02615037, DIČ: CZ02615037, se sídlem: Biskupská 280/7, 602 00 Brno, zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18086.
 3. Adresa Správce je totožná s jeho zapsaným sídlem. Adresa elektronické pošty (e-mail): info@spokojenysenior-klas.cz, telefonické spojení: 518 328 813.
 4. Subjektem osobních údajů (dále je „Subjekt”) je klient Spolku. Obecně vzato je subjektem osobních údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
 5. Vstupem klienta do programu Spolku dochází k uzavření smlouvy mezi Správcem a Subjektem.
 6. Účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, jsou následující:
  1. plnění smlouvy mezi vámi, jako klienty Spolku, na straně jedné a Spolkem na straně druhé,
  2. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost,
  3. plnění právních povinností,
  4. pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu nebo jiné fyzické osoby,
  5. jiné důvody, pro které je vždy ke zpracování Vašich osobních údajů vyžádán Váš výslovný a prokazatelný souhlas.
 7. Doba uložení Vašich osobních údajů činí maximálně 3 roky, pokud není stanoveno právním předpisem jinak.
 8. Předávání Vašich osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám
  1. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům Spolku, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů.
  2. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny Zpracovatelům, s nimiž má Spolek uzavřenou smlouvu o Zpracování osobních údajů, případně dalším osobám, pokud to ukládá právní předpis.
  3. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.
 9. Práva Subjektu osobních údajů
  1. Máte právo, abyste byl(a) o shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů Správcem transparentně informován(a).
  2. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu, na jejich výmaz („právo být zapomenut”), omezení zpracování a přenositelnost.
  3. Máte právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na informaci o zdroji Vašich osobních údajů.
  4. Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů.