O nás

spokojeny_senior_klas-logo

Organizace Spokojený senior – KLAS z.s. (dále jen Spolek) byla založena v únoru 2014. 

Důvodem, proč organizace vznikla, bylo jasné vymezení a zacílení na problematiku stárnutí populace, aktivizaci seniorů, vzdělávání jak seniorů, tak osob pečujících o seniory, podpora koordinátorů státní samosprávy při práci se seniory dobrovolníky a realizace mezigeneračních aktivit.

Vize spolku

Prostřednictvím osvětové činnosti a podporou mezigeneračních vztahů přispívat k aktivnímu, kvalitnímu a důstojně prožívanému stáří.

Poslání spolku

Posláním Spolku je přispívat ke zkvalitňování života seniorů, především v jejich přirozeném prostředí, podporovat důstojné a aktivně prožívané stáří, iniciovat budování veřejných služeb pro seniory, často v návaznosti na dobrou praxi v místě. Důležitá je i podpora mezigeneračních aktivit a solidarity.

Naše cíle

 1. hájit zájmy seniorů na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat k rozvoji proseniorských služeb
 2. nabízet vzdělávací a aktivizační programy a poradenství pro seniory
 3. nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemné setkávání prarodičů s vnoučaty
 4. podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří
 5. zvyšovat a prohlubovat odborné kompetence vedoucích seniorských klubů
 6. rozvíjet spolupráci s dalšími seniorskými organizacemi na propojování a rozšiřování služeb seniorům
 7. nabízet aktivity vedoucí k podpoře pečujících osob o seniory
 8. realizovat osvětovou činnost při práci s mládeží vedoucí k mezigenerační solidaritě a toleranci vůči seniorům
 9. poskytovat pastorační činnost

Ještě více o nás...

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. byl do spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně zapsán dne 5. února 2014, oddíl L, vložka 18086.

Spolek založily dvě právnické osoby (Biskupství brněnské a Centrum pro rodinu a sociální péči) a dvě fyzické osoby (R.D. Mgr. Roman Kubín a Dana Žižkovská).

Činnost organizace, programy, myšlenky a know-how bylo převzato od zakládajícího člena – Centra pro rodinu a sociální péči, a to prostřednictvím licenční smlouvy s Centrem pro rodinu a sociální péči.

Název organizace Spokojený senior – KLAS skýtá dvě ochranné známky a know-how, které Spolek realizuje. Spokojený senior je značka kvality ukazující proseniorské chování organizace. KLAS je zkratka slov KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ, unikátního aktivizačního programu pro seniory.

Za svou hlavní činnost Spolek považuje zejména společensko-motivační činnost, vzdělávací činnost, práci s dobrovolníky, metodickou činnost, vydávání výukových a metodických materiálů a pomůcek, mezigenerační a místní spolupráci.

Dne 24. 5. 2014 uzavřel Spokojený senior – KLAS z.s. společně s Centrem pro rodinu a sociální péči s Jihomoravským krajem Memorandum o spolupráci při podpoře rodiny v Jihomoravském kraji. Z memoranda vyplývá mj. společný zájem na realizaci aktivit, které mj. směřují k podpoře mezigeneračního učení a solidarity a podpoře aktivizace občanů seniorského věku.

Prostřednictvím naší nabídky poskytujeme programy a služby v těchto oblastech:

Společensko-motivační činnost spočívá v mapování skutečné situace práce se seniory na místních, oblastních a krajských úrovních a v zajištění informovanosti veřejnosti i státní správy, a to:

 • pořádáním metodických seminářů, besed a přednášek ve spolupráci s místními organizacemi,
 • prezentací informací na sociálních sítích a webu Spolku.

Informace jsou takto předávány v konkrétních místech bydliště seniorů a jejich okolí.

Výstupem je i mimo jiné nabídka zapojení místních organizací do Spolku, zvláště tam, kde dojde se ztotožněním s cíly, ve Spolku proklamovanými.

Činnost má charakter uceleného vzdělávaní pro práci se seniory:

 • od počátečního jednání se zájemcem o tuto práci,
 • přes nabídku jak základního vzdělávaní, tak pokračovacích kurzů,
 • po rozšiřování znalostí pomocí tematických seminářů.

Veškeré vzdělávaní (kurzy i semináře) probíhá interaktivní formou, tedy prolínáním teorie a praktických nácviků. Největší důraz je kladen na transfer získaných znalostí do praxe. Výuka animátorů seniorů je koncipována tak, aby ji mohli absolvovat lidé z praxe se všemi ohledy na skutečnost, že mnozí z nich jsou již sami v důchodovém věku.

Metodické vedení práce se seniory je nedílnou součástí vzdělávání i přímé práce s dobrovolníky.
Jedná se o:

 • tvorbu metodických materiálů a pomůcek (metodiky a manuály pro animátory klubů, výuková CD a DVD a další aktivizační pomůcky pro práci se seniory),
 • organizační a komunikační podporu v konkrétních místech,
 • přímou podporu při výkonu konkrétních činností, při práci s obtížnými situacemi.

Návaznost na místní dobrou praxi, na spolupráci s místními organizacemi otevírá prostor pro vývoj koncepce mezigenerační spolupráce v místě.

Podpora mezigenerační aktivity a dialogu v praxi využíváním živé paměti seniorů, bohatství životních principů stáří pro mladší generace.

A naopak pomoc mladších generací při orientaci seniorů v současné technické a velmi dynamické společnosti.

Orgány spolku

Představenstvo organizace Spokojený senior – KLAS z.s. a prvního předsedu představenstva ustanovují zakladatelé.

Současnými členy představenstva Spolku byli ustanoveni:

 • Marcela Ondrůjová – předseda představenstva (ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči)
 • R. D. Mgr. Roman Kubín – člen představenstva (biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání)
 • Mgr. Tereza Kozderová, DiS. – člen představenstva (pověřený vedením organizace Spokojený senior – KLAS z.s.)

Zakladatelé organizace Spokojený senior – KLAS z.s.:

 • Biskupství brněnské, sídlo: Petrov 269/8 Brno, Brno-město, PSČ 601 43
  IČ: 00445142 církevní právnická osoba, za které jedná Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., generální vikář
 • Centrum pro rodinu a sociální péči, sídlo: Biskupská 280/7, Brno, Brno-město,
  PSČ 602 00, IČ: 44991584, za které jedná Marcela Ondrůjová, ředitelka
 • R. D. Mgr. Roman Kubín
 • Dana Žižkovská