Pilotní realizace programu na podporu mezigeneračního dialogu v JMK

Doba realizace:

1. 9. 2014–31. 8. 2015

Donátor:

 • Jihomoravský kraj

Popis projektu:

Hlavní aktivitou projektu byly besedy s žáky základních, středních a odborných škol na téma mezigeneračního soužití a sociální odpovědnosti.

Metodička projektu s koordinátorkou navštívily 15 škol v Jihomoravském kraji s třemi typy programů (kurzů):

Pro žáky I. stupně základních škol kurz „Mám rád babičku a dědečka“. Formou zážitkové besedy byla kolektivu žáků jedné třídy představena témata související s životem seniorů a jejich vnímání ve společnosti. Děti byly aktivizovány prostřednictvím zábavných her, při kterých se učily ohleduplnosti k druhým lidem a péči o vztahy v rodině i ve společnosti. Společně se zamýšlely nad svými vztahy k babičce a dědečkovi a možnostmi tyto vztahy udržovat a prohlubovat. Celá třída se naučila písničku, ve které jsou vyzdviženy hodnoty rodinného života. Za 14 dní proběhlo v dané třídě navazující setkání, na kterém děti vyprávěly, co za uplynulé dva týdny prožily se svou babičkou a dědečkem, jak se jim podařilo projevit o ně zájem, příp. co jiného zažily. Žáci reagovali na navazující setkání velmi živě a radostně. Bylo zřejmé, že je téma zaujalo a podnítilo k aktivitě.

Besedy proběhly na těchto školách (byly vybrány čtyři školy v obcích do 20 000 obyvatel a čtyři školy v obcích nad 20 000 obyvatel):

 • Základní škola Měnín
 • Základní škola Dambořice
 • Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov
 • Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
 • Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace
 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40
 • Cyrilometodějská církevní základní škola Brno, Lerchova 65, Brno
 • Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17

Pro žáky II. stupně základních škol kurz „Sociální odpovědnost“. Besedy probíhaly na stejných školách jako besedy na I. stupni základních škol. Formou besedy s prvky dramatické a zážitkové pedagogiky byla žákům představena témata sociální odpovědnosti a téma vnímání seniorů ve společnosti. Žáci diskutovali o kvalitě života seniorů v domovech pro seniory a o jejich možných potřebách. Měli možnost vyzkoušet si tzv. seniorský oblek, který imituje omezení seniorského věku (omezená viditelnost, slyšitelnost, citlivost hmatu, snížená pohyblivost). Pozornost byla věnována také pojmu „šmejdi“. Stejnojmenný dokument odhaluje praktiky podvodných prodejců, kteří zneužívají důvěřivosti seniorů a manipulativním způsobem se obohacují na jejich úkor. Žáci debatovali o tom, co seniorům může pomoci účast na prodejních akcích odmítat. Také na II. stupni proběhlo za 14 dní navazující setkání. Žáci překvapovali svou otevřeností a zájmem o téma.

Besedy proběhly na následujících školách:

 • Základní škola Měnín
 • Základní škola Dambořice
 • Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov
 • Základní škola a Mateřská škola Mutěnice
 • Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, příspěvková organizace
 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40
 • Cyrilometodějská církevní základní škola Brno, Lerchova 65, Brno
 • Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17

Kurz pro střední školy a odborná učiliště „Sociální odpovědnost“. Setkání formou besedy proběhlo na různorodých středních školách a učilišti, včetně dvou škol soukromých (Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o. a Obchodní akademie ELDO, o.p.s.). Studenti a učni besedovali s metodičkou projektu na témata spojená s postavením seniorů ve společnosti a odpovědnosti v oblasti vztahů, financí a používání sociálních sítí. Do besedy se zapojovali také přítomní pedagogové. Každá beseda – stejně jako na základních školách – trvala jednu vyučovací hodinu.

Besedy (ve většině škol i s navazujícím setkáním po 14 dnech) proběhly na následujících školách:

 • Biskupské gymnázium Brno
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, Sochorova 15
 • Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o.
 • Obchodní akademie ELDO, o.p.s.
 • Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Blansko, Nad Čertovkou 18
 • Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5

Na základě uskutečněných besed metodička připravila metodiku besedy „Mám rád babičku a dědečka“, metodiku besedy „Sociální odpovědnost“ a metodiku „Sociální odpovědnost pro střední školy“. V metodikách jsou popsány východiska a způsoby práce s žáky a studenty, jednotlivé aktivity, pomůcky a doporučení pro realizaci besed. Vytvořené metodiky budou nabídnuty školám v Jihomoravském kraji pro zařazení do učebních osnov v rámci sociální prevence na školách.

Další aktivitou projektu byl výzkum postojů mladé generace k seniorům. Metodička připravila tři typy dotazníků (pro I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, a pro SŠ a SOU – viz přílohy zprávy). Ve školách, které se do projektu zapojily, byly dotazníky rozdány i do ostatních tříd, tak, aby je vyplnil co největší počet žáků. Otázky jsou zaměřeny na vztah žáků k seniorům, k vlastním prarodičům a obecně na seniorskou problematiku.

Získané odpovědi byly přepsány a vyhodnoceny. Na základě kvalitativního i kvantitativního výzkumného šetření byl zpracován výzkum. Součástí materiálu jsou grafy a fotografie. 

Výstup projektu:

Podporují/podpořili nás: