Spokojený senior, aktivní senior 21. století 2020

Doba realizace:

1. 1. – 31. 12. 2020

Donátor:

  • Ministerstvo práce a sociálních věci
  • Magistrát města Brna, Odbor zdraví
  • Nadace Jistota
  • Nadace ČEZ

Popis projektu:

Cílem projektu je zajištění komplexní nabídky pro seniory v oblasti vzdělávání a poradenství. Projekt reaguje na priority a cíle stanovené v Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, konkrétně podpora společenských a dobrovolnických aktivit. Všechny aktivity projektu vedou k aktivizaci seniorů. Motivují seniory setkávat se v menších, pro ně bezpečných skupinkách a učit se nové věci. Žadatel nabídku aktivit přizpůsobuje především potřebám samotných seniorů, stávajících klientů. Při tvorbě konkrétních programů byl brán zřetel na různé potřeby seniorů, jejich fyzický a psychický stav a motivy, proč do naší organizace přicházejí.

Projekt hodnotíme jako úspěšný z hlediska spokojenosti účastníků i kvality realizovaných aktivit navzdory situaci způsobené pandemii COVID-19. Všechny semináře a kurzy byly účastníky hodnoceny velmi kladně a podpoření senioři projevili zájem o pokračování a obnovení kompletní nabídky organizace jakmile to bude zase možné.

Jazykové kurzy mají svoji stálou klientelu, která je průběžně doplňována novými zájemci. Lektoři výuku obohacují prostřednictvím dříve zakoupených nebo vlastních pomůcek a technikou, kterou mají k dispozici. I další kurzy Zdravotní cvičení 55+ a Rehabilitační cvičení mají na seniory pozitivní dopad, jak po stránce fyzické, tak i po stránce psychické.

Kurz Mobilní počítačová učebna ukázal, jak je toto téma u seniorů aktuální a oblíbené a jak jsou kurzy s podobnou tématikou pro tuto cílovou skupinu nedostupné. Osvědčila se nám spolupráce s místními organizacemi především na poli mapování zájmu, oslovení a přihlášení seniorů do kurzu s využitím znalostí místních podmínek. Velmi se projevilo nadšení z individuálního přístupu lektorů k
účastníkům kurzu při výuce. Přínos kurzu pak byl zřejmý při ověření nabytých znalostí ve schopnosti komunikace s lektory kurzu a s ostatními účastníky navzájem. O kurzy Mobilní počítačová učebna je veliký zájem především v menších obcích, kde nemají senioři moc možností se vzdělávat, setkávat a
vycestovat za vzděláním do většího města je pro ně nereálné. Velkou roli zde hraje i přínos mezigenerační spolupráce mezi lektorem a účastníky kurzu. V letošním roce se nově realizovalMobilní  kurz Tablet pro začátečníky.

Vzhledem k pandemii COVID-19 se nepodařilo realizovat akce zaměřené na propagaci činností naší organizace. Celkově byl rok 2020 pro nás velmi náročný. Na jednu stranu jako velký přínos hodnotíme získání nových dovedností v online světě alespoň u některých našich klientů. Zároveň však víme, že tato forma není pro naši cílovou skupinu vhodná (ne každý má doma notebook, internetové připojení a sám si s obsluhou daných programu neumí poradit). Největším přínosem našich vzdělávacích aktivit je bezesporu prezenční forma, kdy se senioři mohou osobně setkat.

Největším cílem pro nás byla snaha o zmírnění sociální izolace v době zákazu shromažďování a přerušení vzdělávacích aktivit. Navzdory těžkým podmínkám lze říct, že očekávání projektu byla splněna, i když jsme z důvodu pandemie COVID-19 byli nuceni některé aktivity přizpůsobit situaci nebo vůbec nerealizovat.

Celkem bylo podpořeno cca 320 seniorů v 7 krajích ČR.

Podporují nás:

mpsv_logo
brno-logo
Za finanční podpory statutárního města Brna
nadace_jistota_logo
nadace_cez_logo