Pobyty

Týdenní pobyt pro aktivní seniory

Pravidelně každý rok na sklonku léta pořádáme týdenní pobyt pro seniory.

Zakládáme si na tom, aby místo pobytu bylo zajímavé (lokalitou, přírodou, památkami, zajímavostmi…) a především vhodné pro seniory. Ubytování vždy volíme tak, aby splňovalo dostatečný komfort pro každého z účastníků a současně cenovou přijatelnost.

Povídání o pobytu v Českém ráji v září 2020

Naše pobyty si můžeme vychválit do nebe, jak budeme chtít… Ale nejvíc je vždy autentická zpětná vazba účastníka pobytu. 

A právě takovou bychom vám chtěli nabídnout.

Pobyt pro seniory v Českém ráji v září 2020

Prožili jsme týden v hotelu Ort, asi 2,5 km vzdáleném od Sobotky. Počasí nám přálo. Bylo krásné babí mariánské léto, slunečno, příjemné teploty.

Program byl pestrý, promyšlený a dobře sestavený. Střídaly se výlety, přednášky, vycházky, duchovní i zábavné programy, ranní rozcvičky. Každý z účastníků si mohl vybrat podle svých možností a zálib.

Z Blanska jsme jely čtyři ženy. Program námi nazvaný „Od jídla k jídlu“, měli jsme plnou penzi, se nám všem líbil, absolvovaly jsme ho celý. Vybrala jsem několik zážitků z vycházek a výletů, o které bych se chtěla podělit:

Vycházkou jsme se vydali do vesničky Vesec, kterou si oblíbili filmaři. Natočili v ní řadu filmů a pohádek, např. „Jak vytrhnout velrybě stoličku“. Dál do údolí Plakánku pokračovala v cestě zdatnější skupina seniorů. Šli jsme hlubokým skalnatým údolím. Cedule připevněná na kmeni stromu oznamovala, že cesta je ve špatném stavu a vstup je možný jen na vlastní nebezpečí. Spíše pěšina než cesta byla lemovaná příkrými skalnatými svahy, byla pokrytá blátem, občas hlubokými kalužemi a popadanými silnými větvemi stromů. Nebylo třeba příliš fantazie, abychom si představili pohádkové víly, skřítky a čerty nebo lupiče a loupežníky, kteří se tu dělí o svou kořist. Prošli jsme všichni až k jezírku Plakánek bez nehody, pouze naše boty a kalhoty byly silně zablácené. Od jezírka jsme pokračovali pohodlnou cestou širokým zeleným údolím až k hradu Kost. Po odpočinku u kávy a zákusku jsme se vrátili jinou cestou zpět do Nepřívěci.

K hradu Kost jsme se vydali ještě jedno odpoledne. Hrad byl obestavěn lešením, vnitřní prohlídkové okruhy byly omezené. Proto jsme si ho obhlédli jen zvenčí. Prodejna proslavená svými vynikajícími vaflemi však byla i tentokrát zavřena. Pro zpáteční cestu jsme zvolili jinou trasu. Turistická značka nás přivedla ke korytu potoka a šipka směřovala přes potok na druhý břeh. Žádná lávka, žádný můstek, jen blátivé břehy koryta a kameny pod vodou. Při pohledu na nás seniory a na rozblácené břehy a potok, byla má první myšlenka „Jdeme zpět – to nepřejdeme“. Díky našim šikovným vedoucím a jejich vydatné pomoci jsme po silné větvi přešli přes potok všichni. Nikdo se nemusel vrátit zpět, nikdo nespadl do vody ani do bláta.

Výlet do Prachovských skal se také vydařil. Procházeli jsme je po značené turistické cestě. Vystoupali jsme na tři skalní vyhlídky. Při slunečném počasí byl překrásný pohled na okolní vrcholky skal a vršky stromů. Obdivovali jsme skalní útvary a stromy, rostoucí na jejich úbočích. Vysoké schody vzhůru na skály a vzápětí dolů byly sice namáhavé, ale zvládli jsme je všichni, všichni jsme prošli úzkou škvírou mezi vysokými skálami (rozměr 40 cm). Hole nám občas pomáhaly, občas nám překážely. Na poslední skalní vyhlídce nás udiveně pozorovala skupinka mladých turistů, až se jeden z nich zeptal „Kolik je vám let?“. Vedoucí mu odpověděla, že průměrný věk musí ještě vypočítat, ale nejstaršímu je 87. Zdá se, že jsme změnili jejich představu o seniorech.
Výlet do Jičína, města pohádek, výhled z Valdické brány na široké okolí, zámecká zahrada, cukrárny s nízkými cenami kávy i výborných místních perníčků, cenami mnohem levnějšími než jsou v Brně nebo i v Blansku, to vše nás příjemně překvapilo.

Z bohatého programu jsem popsala jen některé zážitky a dojmy z několika vycházek a výletů. I když prohlídka loveckého zámečku Humprecht a informace o kostele sv. Maří Magdalény v Sobotce přispěly rovněž k částečnému poznání tamní krajiny a její historie.

Zajímavé, pro nás odpočinkové a fyzicky nenáročné, byly přednášky účastníků o poutnictví a pouti po „cyrilometodějských cestách“ v naší republice, o cestách na vozíčku do Santiaga de Compostella, na koloběžce do Santiaga de Compostella a do Litvy, o cestě do Irska.

Tyto velmi silné zážitky si připomínáme i doma – TV NOE vysílala koncem září filmy „Pěšky bez hranic“ a „Camino na kolečkách“.

Radost jsme měly z duchovního programu – mší svatých, přednášky i modlitby růžence.

Týden dovolené se nám blanenským líbil, všechny jsme si odnesly množství krásných zážitků.

Děkujeme vedoucím p. Tereze a p. Jitce, že se nám po celé dny věnovaly, i za to, že program dobře sestavily s využitím svých znalostí, organizačních schopností a že na jeho přípravu určitě věnovaly mnoho času.

E.K., Blansko

Kontakt pro dotazy a informace

Prázdninový pobyt pro prarodiče s vnoučaty

Každé léto zasvětíme jeden týden prarodičům a jejich vnoučatům.

Pobyty plánujeme tak, aby jsme uspokojili náročné požadavky dětí širokého věkového rozpětí, a zároveň umožnili prarodičům strávit se svými vnoučaty co nejkrásnější chvíle.

Vždy máme připravený nabitý program, kterého se může (ale nemusí) každý, kdo má chuť. Nikdy hry a soutěže, vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Připraveny jsou také pohybové aktivity, drobné úkoly na posílení paměti a kreativní tvoření. V plánu bývá také táborák a stezka odvahy. Řada her a aktivit je zaměřena na prohloubení a posílení vzájemných vztahů, předávání zkušeností a vzájemnou spolupráci ve dvojicích či skupinkách. 

Získejte tipy, jak trávit volný čas společně 🙂

Kontakt pro dotazy a informace

Podmínky pobytu

  • Odesláním přihlášky souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním mých osobních údajů v rámci pořádající organizace za účelem evidence, kontroly a zajištění služby. Sebraná a zpracovaná data nebudou předána žádným jiným subjektům. Dále souhlasím s případnou stáží studenta v průběhu pobytu a s prováděním fotodokumentace a jejím případným zveřejněním na webových stránkách (výhradně fotografií dospělých osob) pořádající organizace za účelem prezentace její činnosti.
  • Prohlašuji, že jsem seznámen/a se svým zdravotním stavem a zdravotním stavem mnou přihlášených dalších účastníků. Prohlašuji, že já i všichni mnou přihlášení účastníci jsme ze zdravotního hlediska způsobilí absolvovat tento konkrétní pobyt. Beru na vědomí, že pobytu se mohou zúčastnit přihlášení účastníci pouze při splnění podmínky tzv. bezinfekčnosti (za podmínky, že v den nástupu na pobyt nevykazují známky žádného infekčního onemocnění). Dojde-li k takovému onemocnění v průběhu pobytu, nemůže se dotčený účastník, z důvodu zabránění šíření nákazy, zúčastňovat společných aktivit, dokud není bezpečně zjištěn charakter onemocnění. Zavazuji se, že v případě takového onemocnění se podřídím přijatým přiměřeným opatřením, která mají zabránit šíření nákazy.

  • Beru na vědomí, že za děti zodpovídají jejich rodiče/prarodiče po celou dobu pobytu, programu se zúčastňují výhradně za doprovodu rodičů/prarodičů a pod jejich dohledem. V případech odděleného programu pro děti zajištěného organizátorem pobytu přebírá zodpovědnost organizátor.

  • Zavazuji se zúčastnit úvodního poučení pořádající organizace o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně mého majetku při programu a zavazuji se přednesenými instrukcemi řídit.

  • Beru na vědomí, že po dobu pobytu organizátor neodpovídá za moji/naši bezpečnost, ochranu zdraví a ztrátu předmětů v mém vlastnictví. Současně beru na vědomí, že pro případ vzniku odpovědnosti organizátora za jakoukoli případnou škodu je organizátor pojištěn, s výjimkou některých rizik (jako jsou např. adrenalinové sporty, odcizení majetku účastníkům apod.). Beru na vědomí, že rizika, se kterými je pobyt spojen, si mohu nechat individuálně pojistit.

  • Beru na vědomí, že z hygienických a bezpečnostních důvodů se žádné zvíře (pes atd.) nemůže účastnit společného programu ani obývat společné prostory na pobytu, s výjimkou vodících a asistenčních psů.

  • Beru na vědomí, že po obdržení informací k platbě od zaměstnance pořádající organizace běží 14 denní lhůta pro úhradu zálohy za pobyt. Doplatek za pobyt musí být uhrazen nejpozději 7 kalendářních dní před konáním pobytu. V opačném případě je přihláška neplatná.