Odběr novinek

Spokojený senior - KLAS z.s. je zapsaný spolek, registrovaný u spolkového rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl L, vložka 18086.

VIZE SPOLKU

Prostřednictvím osvětové činnosti a podporou mezigeneračních vztahů přispívat k aktivnímu, kvalitnímu a důstojně prožívanému stáří.

POSLÁNÍ SPOLKU

Posláním Spolku je přispívat ke zkvalitňování života seniorů, především v jejich přirozeném prostředí, podporovat důstojné a aktivně prožívané stáří, iniciovat budování veřejných služeb pro seniory, často v návaznosti na dobrou praxi v místě. Důležitá je i podpora mezigeneračních aktivit a solidarity.

CÍLE SPOLKU

1. hájit zájmy seniorů na místní a celostátní úrovni v oblasti rodinné politiky a napomáhat k rozvoji proseniorských služeb

2. nabízet vzdělávací a aktivizační programy a poradenství pro seniory

3. nabízet volnočasové aktivity a místo pro vzájemné setkávání prarodičů s vnoučaty

4. podporovat aktivní život seniorů jako prevenci sociálního vyloučení ve stáří

5. zvyšovat a prohlubovat odborné kompetence vedoucích seniorských klubů

6. rozvíjet spolupráci s dalšími seniorskými organizacemi na propojování a rozšiřování služeb seniorům

7. nabízet aktivity vedoucí k podpoře pečujících osob o seniory

8. realizovat osvětovou činnost při práci s mládeží vedoucí k mezigenerační solidaritě a toleranci vůči seniorům

9. poskytovat pastorační činnost.

Prostřednictvím naší nabídky poskytujeme programy a služby v těchto oblastech:

Společensko-motivační činnost

Společensko-motivační činnost spočívá v mapování skutečné situace práce se seniory na místních, oblastních a krajských úrovních a v zajištění informovanosti veřejnosti i státní správy, a to:

  • pořádáním metodických seminářů, besed a přednášek ve spolupráci s místními organizacemi,
  • prezentací informací na sociálních sítích a webu Spolku.

Informace jsou takto předávány v konkrétních místech bydliště seniorů a jejich okolí.
Výstupem je i mimo jiné nabídka zapojení místních organizací do Spolku, zvláště tam, kde dojde se ztotožněním s cíly, ve Spolku proklamovanými.

Vzdělávací činnost

Činnost má charakter uceleného vzdělávaní pro práci se seniory:

  • od počátečního jednání se zájemcem o tuto práci,
  • přes nabídku jak základního vzdělávaní, tak pokračovacích kurzů,
  • po rozšiřování znalostí pomocí tematických seminářů.

Veškeré vzdělávaní (kurzy i semináře) probíhá interaktivní formou, tedy prolínáním teorie a praktických nácviků. Největší důraz je kladen na transfer získaných znalostí do praxe. Výuka animátorů seniorů je koncipována tak, aby ji mohli absolvovat lidé z praxe se všemi ohledy na skutečnost, že mnozí z nich jsou již sami v důchodovém věku.

Metodická činnost

Metodické vedení práce se seniory je nedílnou součástí vzdělávání i přímé práce s dobrovolníky. Jedná se o:

  • tvorbu metodických materiálů a pomůcek (metodiky a manuály pro animátory klubů, výuková CD a DVD a další aktivizační pomůcky pro práci se seniory),
  • organizační a komunikační podporu v konkrétních místech,
  • přímou podporu při výkonu konkrétních činností, při práci s obtížnými situacemi.

Mezigenerační a místní spolupráce

Návaznost na místní dobrou praxi, na spolupráci s místními organizacemi otevírá prostor pro vývoj koncepce mezigenerační spolupráce v místě.

Podpora mezigenerační aktivity a dialogu v praxi využíváním živé paměti seniorů, bohatství životních principů stáří pro mladší generace. A naopak pomoc mladších generací při orientaci seniorů v současné technické a velmi dynamické společnosti.